Predlog ministrstvu za preučitev implementacije uredbe o registraciji reje malih živali

644
old hand feeding a hen

13. julij 2022 – V odzivu na novo uredbo Evropske komisije o registraciji vseh rejcev dvoriščnih živali, ki naj bi prišla v veljavo jeseni, je Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije s somišljeniki poslala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog o izvzemu gojenja živali za domačo rabo iz uredbe.

V nadaljevanju objavljamo pismo v celoti. (Odgovor ministrstva, ki je prispel nekaj dni kasneje, lahko preberete TUKAJ.)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrica ga. Irena Šinko

Pobuda za preučitev implementacije uredbe EU na način, da ohranimo svobodno rejo kokoši in ne posegamo v pravico do pridelave lastne hrane na domačih dvoriščih

Spoštovana ga. ministrica Irena Šinko in zavzeta ekipa MKGP!

Civilna družba, številni napredni ljudje, somišljeniki člani različnih civilnih gibanj in društev malih živali, somišljeniki in člani gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Društva Samooskrbni.net, Društva Ognjič in somišljeniki Ekoci – Eko civilne iniciative Slovenije s skrbjo spremljamo dogajanja na področju prehranske varnosti v prihodnosti.

Več kot desetletna prizadevanja ozaveščanja ljudi o pomenu samooskrbe in lokalne hrane na zdravje ljudi tudi s pomočjo nevladnih organizacij so začela prinašati rezultate, saj je v Sloveniji vse več vrtičkov in gospodinjske samooskrbe, ki bistveno pripomore k oskrbi državljanov s hrano.

Prizadevanja ozaveščanja s strani MKGP o pomenu lokalne hrane in biodiverzitete so prav tako prinesla rezultate.

Uspeli smo ozavestiti veliko ljudi tudi o pomenu vzpostavitve naravnega kroženja snovi že v mikro habitatu, kot je to domače dvorišče, kjer imajo veliko vlogo kokoši in domače živali. Uspeli smo ponovno oživiti zanimanje za vrtičkarstvo in tudi za samooskrbo z jajci (rejo majhnih jat kokoši). Nekateri so se namreč začeli spraševati o prehranski varnosti z jajci: ali smo z jajci res samooskrbni na nivoju države, saj je večina krme uvožene. Zato so si omislili rejo parih kokoši.

Ljubitelji malih živali v različnih društvih po Sloveniji so dobro organizirani in povezani ter strogo nadzorovani in si tudi z razstavami prizadevajo k promociji ljubiteljskega gojenja živali, kar že opredeljuje obstoječa zakonodaja, zato je urejanje področja gojenja malih živali še posebej občutljivo, saj posega v pravice velikega števila ljudi.

Uredba Ares(2022)3169381, objavljena na povezavi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravje-zivali-prostori-za-gojenje-zivine-kopenske-zivali-dodatna-pravila_sl, z dodatnimi pojasnili za prebivalce Slovenije, navedenimi na povezavi https://www.gov.si/novice/2022-07-12-moznost-odstopanja-od-obvezne-registracije-za-dolocene-obrate-pri-gojenju-kopenskih-zivali/, je za Slovenijo škodljiva in predlagamo, da se v obstoječo ureditev tega področja ne posega.

Vzrejo kokoši in malih živali že učinkovito opredeljuje dosedanja zakonodaja (registracija rejcev, ki prodajajo na tržnicah, ekološka reja nad 50 kom kokoši, primarna reja in terciarna reja, kjer se živali gojijo v večjih obratih). Opredeljeni so vsi pogoji za rejo, ki je strogo nadzorovana, zato tudi ni zaznati večjih tveganj za zdravje ljudi in živali.

Predlagamo, da preučite vse vidike implementacije omenjene uredbe. Zaradi prehranske varnosti, zaradi tradicije reje kokoši v vseh preteklih obdobjih naših prednikov na naših tleh, na slovenskem podeželju. Kokoši so del kulturne dediščine, tradicije, svatbenega obredja, pisanic in osnova prehranske varnosti še v tako hudih časih. Kokoši domačega dvorišča zagotavljajo zaključen krogotok sonaravne pridelave hrane na domačijah, ohišnicah ter malih kmetijah.

Z implementacijo uredbe ne gre samo za kokoši – gre za odvzem pravice posamezniku do svobodne pridelave hrane. Predlagamo, da preučite tudi mnenja, ki so jih na to uredbo objavili na portalu EU: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravje-zivali-prostori-za-gojenje-zivine-kopenske-zivali-dodatna-pravila/feedback_sl?p_id=30700536.
Svoje mnenje je povedalo veliko ljudi iz Slovenije in Evrope na skoraj 200 straneh. Proti uredbi pa si s svojimi aktivnostmi prizadevajo tudi člani društev malih živali po celi Sloveniji.

Predstavljamo argumente somišljenikov, ki smo jih zbrali v posvetu s članstvom naštetih organizacij.

9 razlogov za ohranitev obstoječega režima registracije rejcev

1. NESORAZMERNOST UKREPA

Implementacija uredbe EU, naj bi poskrbela za večji nadzor v skrbi za zdravje. Po preučitvi dejstev je ugotovljeno, da v zadnjih letihih ni bilo nobenega primera izbruha bolezni na področju malih rejcev živali, zato bi poostritev zakonodaje predstavljala le nesorazmerno obremenitev rejcev, inšpekcijskih služb in tudi drugih organov države, brez kakšnih dodatnih učinkov, ki bi prispevali k večji varnosti in zdravju živali in ljudi.

Obstoječa ureditev to področje že dovolj dobro in učinkovito ureja. S pravilnikom o reji živali in dobrobiti živali so že določena opravila, registrirani so obrati, kjer proizvodi in živali zapuščajo proizvodni obrat, s prodajajo na tržnicah ali v trgovskih verigah. Inšpekcijske službe so dejavne pri nadzoru tako prijavljenih rejcev primarne in terciarne reje živali. Vsi rejci, združeni v razna društva, so strogo nadzorovani. Na domačih dvoriščih pa so živali v manjših jatah. Nekaj kokoši, rac, nekaj zajčkov … Nadzor rejcev nad zdravjem živali je vsakodneven in povečini ljubiteljski, zato tudi ne beležimo kakšnih večjih bolezni. Menimo, da bi vsakršna dodatna registracija rejcev, ki gojijo živali ljubiteljsko in za lastno rabo, kršila pravico do svobodne pridelave hrane in samooskrbe.

2. PREHRANSKA VARNOST

Aktualni primeri iz ZDA in Evrope potrjujejo, da največje tveganje za zdravje predstavljajo veliki obrati, kjer redijo veliko živali. Slabo zdravstveno stanje teh živali predstavlja latentno tveganje tudi za zdravje ljudi (npr. MRSA, zoonoze …) Bolezen na farmah z milijoni piščancev pa rezultira z uničenjem obratov in ogromnimi izpadi na trgu hrane. Edino kapilarna in razpršena pridelava zagotavlja večjo prehransko varnost in manj motenj v prehranskih verigah. Menimo, da bi spodbujanje samooskrbe – ne samo na ravni države, ampak tudi na ravni gospodinjstva, bistveno pripomoglo k večji prehranski varnosti naroda v času prehranske krize. Z omejitvenimi ukrepi, kot je ta uredba, pa bi se gospodinjska samooskrba le še znižala.

3. SOCIALNI MIR

Osebna samooskrba v času naraščajoče draginje, pretresov na trgu in pričakovanih težav pri zagotavljanju prehranske varnosti predstavlja pomemben “ventil”, ki zagotavlja minimalno prehransko varnost posameznikov in na nivoju države zagotavlja socialni mir.

Več kot polovica državljanov Slovenije živi na podeželju. Poleg kmetij tudi na manjših domačijah, ohišnicah, v primestju. Brez vrtičkarstva in živinoreje za lastne potrebe bi bili pritiski revščine na državo veliko večji, s tem pa bi bil manevrski prostor države za ohranjanje socialnega miru na številnih področjih veliko manjši.

4. TRADICIJA, KULTURNA DEDIŠČINA IN OBIČAJI

Naši predniki so tudi v najtežjih časih znali preživeti na tem našem koščku zemlje, naši Sloveniji. Tudi najrevnejši. S kakšno kozo, par kokošmi, kakšnim zajcem. Domača jajčka so del verskih obredij, pisanic, kokoši so del svatbenih in pogrebnih slovesnosti in kulinarike. So sestavni del kulturne krajine slovenskega podeželja, ženske so v preteklosti, nosile prodajat jajca v Trst, na Dunaj ali v Zagreb, da so preživele družine. Spomin starejših ljudi je še živ, ko je bil ukrep »obvezne oddaje« in popis živine in kokoši. Menimo, da sedaj omejevanje in registracija kokoši grobo posega v pravico do svobodne pridelave hrane in dodatno s stroški obremenjuje registracijo pridelave hrane na podeželju. S tem izničuje tudi napore za ohranitev podeželja.

5. CELOSTNA VLOGA PERUTNINE NA VRTU

Vrtičkarji že vedo, da race tekačice predstavljajo najboljšo rešitev za polže, kure pa so tudi odlične čistilke prostora, ki prekinejo razvojni cikel številnih škodljivcev ter tako zagotavljajo večji pridelek in manjšo uporabo zaščitnih sredstev na vrtovih in v sadovnjakih. V času, ko je dostop do gnojil in fitofarmacevtskih sredstev moten in se lahko še dodatno poslabša, je ohranjanje perutnine na vrtovih odličen ukrep, ki lahko rešuje več težav hkrati. Domača perutnina zagotavlja tudi najbolj kakovostno gnojilo domačega vrta, brez tveganja za vnos problematičnih snovi v tla. Perutnina izboljšuje tudi kakovost domačih kompostov in je, celostno gledano, zelo pomembna za ohranjanje zdravih tal in dvig odstotka humusa v tleh.

Zato je vsaka oblika destimuliranja ljudi, da bi gojili perutnino, nesmiselna in bi ustvarjala številne težave, ki bi jih bilo težje obvladovati.

6. OHRANJANJE GENSKEGA POTENCIALA IN BIODIVERZITETE

Slovensko podeželje prav zaradi ekstenzivne reje, ki omogoča dobre pogoje za življenje številnih pernatih vrst, ohranja tudi veliko število živali v dobri kondiciji in s tem tudi živo gensko banko za prihodnje rodove.

7. SOCIALNI VIDIK

V času naraščajoče digitalne odvisnosti, depresije in drugih resnih motenj psihološkega zdravja posameznikov, se stiki z živaljo kažejo kot odlično in brezplačno terapevtsko sredstvo. Strokovnjaki svarijo, da nimajo kapacitet, da bi ponudili pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Po drugi strani pa vsaka žival, za katero skrbimo, s katero vzpostavimo stik in se z njo ukvarjamo, prispeva tudi k duševnem zdravju. V času naraščajoče ekonomske krize je združevanje tega vidika in koristnosti živali zelo blagodejno in bi vsako omejevanje tega bilo na škodo javnega zdravja.

8. MANJ ODPADKOV IN ZAVRŽKOV HRANE

Perutnina na vrtu zagotavlja odličnega “porabnika” presežne zelenjave, ostankov in drugih presežkov. S tem se zmanjšuje odstotek zavržene hrane in se hkrati povečuje kakovost prehrane.

9. SOCIALIZACIJA IN VZGOJA OTROK

Skrb za domače živali je tudi način socializacije in vzgoje otrok. Otroci sodelujejo pri oskrbi in hranjenju. Učijo se skrbi za živo bitje, spremljajo naraven biološki razvoj od rojstva do smrti, se soočijo s prvimi izgubami, krepijo občutke odgovornosti, vztrajnosti in se počasi privajajo na odpovedovanje ugodju. Vse veščine jih bolje pripravijo na bolj polno, zrelo in modro življenje.

SKLEPI

Več sto ljudi, podpisnikov in podpornikov pobude, predlaga, da se omenjena uredba implementira na način, da država Slovenija izkoristi vse možnosti določanja izjem, in kot izjeme opredeli rejo kokoši za lastno rabo do 50 živali oz. 100 komadov vseh malih živali na dvorišču (vključujoč race, gosi, zajce …).

Iz enakega razloga je potrebno iz nove uredbe izvzeti hišno pridelavo v celoti, ker nas skrbi, da sicer ne bo možno zadostiti alineji, ki ne dovoljuje izjem, če je na dvorišču kmetije denimo še ena koza ali prašič, mačka ali pes.

Ker poskusi omejevanja lastne samooskrbe prihajajo tudi iz drugih smeri, si nevladne organizacije že vrsto let prizadevamo za razglasitev Slovenije za Eko cono Evrope, podprli pa smo tudi iniciativo, ki je bila predstavljena v Državnem Svetu: da se pravica do prehranske varnosti vpiše tudi v Ustavo Republike Slovenije.

Vljudno vas naprošamo za preučitev dejstev in sprejem zakonodaje v dobro ljudi, živali in okolja ter s tem omogočite pot, da se bodo lahko ohranili in zdravo prehranjevali sedanji in prihodnji rodovi v naši čudoviti deželici – brez celostne samooskrbe naših prednikov, namreč tudi nas danes ne bi bilo. Naprošamo, da si vsi skupaj na pozitiven način prizadevamo te vrednote ohraniti tudi v prihodnje s svojimi dejanji.

V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vam želimo mnogo uspehov še naprej.

Za somišljenike,
Irena Rotar, Ekoci


Dodatno gradivo

Pobudo in dejavnosti za svobodne kokoši in svobodno pridelavo hrane podpirajo tudi napredni mediji in napredni ljudje:

a) mnenja ljudi – podpisniki EU peticije na zgornji povezavi: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravje-zivali-prostori-za-gojenje-zivine-kopenske-zivali-dodatna-pravila/feedback_sl?p_id=30700536
b) članki o argumentih – povzetek mnenj ljudi: KOKOŠI NE DAMO in številni članki v slovenskih medijih: https://www.caszazemljo.si/trajnostno/ogrozena-samooskrba-z-jajci-boste-morali-vsako-kokos-prijaviti.html, https://www.dnevnik.si/1042992393/slovenija/nedeljski-dnevnik-bo-po-novem-vsaka-kokos-popisana
c) oddaja na Valu 202 s sporočilom “Svoboda človeka gre prek svobode kokoši!”: https://val202.rtvslo.si/podkast/zapisi-iz-mocvirja/182/174884838
d) podpisi somišljenikov pobude so deponirani zaradi spoštovanja GDPR
e) članki so objavljeni tudi na: https://ekoci.si/ in https://www.zazdravje.net/

Prejšnji članekRdeča pesa je dejansko zdravilna rastlina!
Naslednji članekFermentirana presna hrana kot funkcionalna hrana
Avtor Uredništvo navajamo povsod, kjer so članki sestavljeni iz več virov ali kjer avtor besedila ni znan oz. ni želel biti izpostavljen.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj